אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה - הוראת שעה

משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה - הוראת שעה

 

תאריך: 9 בפברואר 2011

 

 

 

 

משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה - הוראת שעה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 18 בנובמבר 2010 פורסם בספר החוקים 2262

תיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "חוק

קופות הגמל"), ובמסגרתו נקבעה, בין היתר, הוראת שעה (להלן: "הוראת השעה") לגבי

משיכת סכומים חד פעמית מקופות גמל לא משלמת לקצבה על ידי עמיתים מסוימים כפי

שיפורט להלן.1

 

בענייננו, נזכיר כי לאחר תיקון מס' 3 לחוק קופות הגמל (להלן: "תיקון 3"), אשר תחולתו משנת המס 2008, בוטלו כל סוגי קופות הגמל בישראל אשר היו עד לאותו מועד, ונקבע כי ממועד זה ואילך יהיו שני סוגים של קופות גמל בלבד: קופת גמל משלמת לקצבה (קופת גמל אשר משלמת קצבה ישירות לעמיתים בה), וקופת גמל לא משלמת לקצבה (קופת גמל אשר לא ניתן למשוך ממנה ישירות כספים אשר הופקדו, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה).

 

כתוצאה מתיקון 3 נוצרה סיטואציה שבה כל מי שהפקיד כספים לקופת גמל רשאי לקבלם כאמור רק בצורה של קצבה חודשית החייבת במס (פרט למקרה של פטירת העמית ובתנאים מסוימים) ולא בסכום הוני חד פעמי פטור ממס. פנסיונרים רבים אשר לא הבינו כל כך את מהות השינוי שחל בינואר 2008 המשיכו להפקיד כספים כבעבר, וזאת בציפייה כי יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני ככל ומתי שיחפצו בכך.

 

באופן דומה, גם לגבי מי שפוטר החל מינואר 2008, והיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים ולא משך את כספי הפיצויים המגיעים לו, נוצר מצב שאי המשיכה של כספי הפיצויים באופן מיידי נחשבה להפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, כך שהכספים הפכו אוטומטית לכספים אשר הופקדו לאחר שנת 2008, וככאלה יוכלו להתקבל על ידו רק כקצבה חודשית בעת פרישה.

 

דוגמא נוספת לעיוות אשר נוצר כתוצאה מן התיקון הינה במצב בו נפטר אדם אשר הייתה לו קופת גמל ולאחר פטירתו הכספים הועברו לקופת גמל חדשה על שם היורשים אחרי ינואר 2008, שאף הם נצבעו כ"הפקדה חדשה" לקופת גמל לא משלמת לקצבה.

 

במצבים אלו נוצרה תקלת מס, כך שהכספים אשר הופקדו בקופת הגמל היו אמורים להיות פטורים ממס (למשל: פיצויי פיטורין פטורים שלא נמשכו מן הקופה), ועם תיקון 3 הומרו הכספים לקצבתיים, כך שהם יתחייבו במס בעת קבלת הקצבה (בכפוף להוראות ותקרות הפטור על קצבה), או לחילופין במשיכה הונית שלא כדין ואז שיעור המס או ה"קנס" עלול הגיע ל-35%.

 

עם התיקון והוספת הוראת השעה, רשאי כל אחד מן המפורטים להלן לבקש החזר של "היתרה הצבורה" בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2011:

 

1.       מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום 31 בדצמבר 2007 והמשיך לשלם

         תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה ומלאו לו 60 שנים ביום 31 בדצמבר 2007.

2.       מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחילתו של התיקון

          (18.11.10) ומלאו לו 60 שנים ביום 31 בדצמבר 2007.

3.       מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר

          הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

 4.       מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מן הקופה

          האמורה, וכספים כאמור הועברו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל  לא משלמת לקצבה.

 

"היתרה הצבורה" מוגדרת כך:

 

לגבי עמיתים מסוג 1 ו-2 לעיל: הכספים אשר שולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד התקופה שבין ינואר 2008 עד דצמבר 2011;

לגבי עמיתים מסוג 3 ו-4 לעיל: הכספים אשר הועברו לזכותו של העמית והכל בתוספת הרווחים וההפסדים אשר זקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר שנוכו דמי הניהול.

 

נדגיש, כי מדובר בהוראת שעה בלבד ואת המשיכות המותרות כאמור ניתן לבצע רק עד תום שנת 2011.

עוד נציין, כי על פי הוראת השעה מחויבות החברות המנהלות לשלוח הודעה מיוחדת לעמיתים המפורטים לעיל, בדבר זכותו לבקש החזר כספים וכן פירוט בדבר משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר הכספים עד לתום תקופת הוראת השעה.

כמו כן, החברות המנהלות מחויבות להחזיר לעמית המבקש את היתרה הצבורה לאחר ניכוי מס במקור (לפי הוראות סעיף 125ג (א) עד (ד) לפקודת מס הכנסה), לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מן המועד אשר בו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים.

 

אנו ממליצים לכל מי שנמצא ברשימה כאמור, ובמיוחד לעובדים אשר עזבו מקום עבודתם לאחר שנת 2008 ועד היום, שלא משכו את כספי הפיצויים הפטורים המגיעים להם, לבחון אם מדובר בסכומים נזילים לאחר התיקון, אשר אינם חייבים במס, וזאת בטרם תסתיים תקופת הוראת השעה. נציין רק, שלא בכל מקרה כדאי לבקש למשוך את הכספים. כך למשל, במצב בו המפוטר/הפנסיונר מעדיף לקבל את הסכומים בצורה של קצבה חודשית ולא בצורה של סכום הוני וזאת במטרה להשאיר בידו הכנסה חודשית קבועה לכל ימי חייו, ובמיוחד אם אין בידו הכלים ו/או הידע כיצד להשקיע את הכספים ההוניים שיקבל. דוגמא נוספת לכדאיות הותרת הכספים בקופת הגמל היא במצב בו שיעור המס על הקצבה הינו בשיעור נמוך או בפטור ממס על קצבה בהתאם לתקרות פטור המס מקצבה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1     חוזר זה דן בהוראת השעה בלבד, אולם נציין, כי במסגרת תיקון 5 לחוק קופות הגמל עברו מספר תיקונים טכניים ומשלימים לחוק קופות הגמל, אשר היריעה קצרה מלהכיל, בכללם ניתן למנות את הרחבת סוגי האישורים שיינתנו על ידי הממונה על קופות גמל, וכן כללי האחדה לגבי ביצוע היוון מכלל סוגי קופות הגמל לגבי סכומי קצבה מינימלית אשר צבורה בקופות (המשלמות והלא משלמות).

דף הביתהדפסהמפת האתר